top of page

 התהליך המשותף מתחיל כך

01

ניתוח דרישות 

דרישות עסקיות, דרישות לקוח, דרישות הושיווק,דרישות המוצר 

02

מעקב אחר לוחות זמנים והתחייבויות 

ניתוח התחייבויות עיסקיות מול הלקוח, שימוש בניתוח הדרישות לקביעת דרך פעולה

03

ניהול פגישות צוות הנהלה 

ניהול פגישות שבועיות, עבודה בסביבת פלטפורמה משותפת, איפיון וניתוח סיכונים

04

ניתוח וניהול דרישות הנדסיות 

יישום דרישות הלקוח ודרישות הנדסיות, ניהול פגישות שבועיות\חודשיות עם צוות הנדסת המערכת

05

  יצירת תוכנית עבודה אטרטיבית

פגישות עבודה עם צוות הנדסת מערכת ומנהלי הקבוצות הדיסציפלינאריות לשם יצירת התחייבות הנדסית, התפעולית והעסקית למילוי דרישות הלקוח ועמידה בלוח הזמנים של הפרויקט

Businessmen

06

שגרת ניהול פרויקט

,מעקב וניהול סיכונים בעת ביצוע הפרויקט, מעקב אחר ביצוע תכולות, חישובי עלויות פרויקטליות ותפעוליות.

bottom of page