top of page

Local PMO

הובלת הפרויקט בתוך החברה, באחריות מלאה לניהול ושיתוף המידע בין הדיסציפלינות וההנהלה. 

Meeting Room

שגרות עבודה קבועות

שימוש בפלטפורמה משותפת 

ניהול פגישות שבועיות - חודשיות.
עם צוות ההנדסה, התפעול ומנהלי המוצרים

Invoices

הלקוח במרכז

תיאום ציפיות מכתיב דרך

פגישות עם הלקוח, תיאום ציפיות וקביעת אבני דרך משותפות להוכחת התכנות ויישום המוצר

Engineering Plans

מעקב אחר הנדסת מערכת

תעדוף משימות

מעקב אחר ביצוע העבודה, לוחות זמנים והתחייבויות ארגוניות ללקוח

bottom of page